Nengo - japońskie ery w systemie rachuby czasu

Nengo (dosł. nazwa roku) to system rachuby lat wywodzący się ze starożytnych Chin, który został przyjęty i zmodyfikowany w Japonii w 645r. Pierwszej erze nadano wówczas nazwę Taika w następstwie ważnych politycznych zmian i reform społecznych. Nazwy poszczególnych er ustalane były przez dworskich urzędników w ciągu roku lub dwóch od wstąpienia na tron nowego cesarza i dotyczyły ważnych wydarzeń państwowych, panującej ideologii, odkryć lub katastrof naturalnych.

Od czasów cesarza Meiji przyjęto zasadę w Japonii, że kolejne nazwy er ustalane są w momencie objęcia tronu przez nowego cesarza a jemu samemu tytuł ery nadawany jest dopiero po jego śmierci. Przykładowo, cesarzowi Mutsuhito (1867-1912) nadano tytył cesarza Meiji a cesarzowi Hirohito (1926-1989) nadano tytuł cesarz Showa. System nazw er obowiązuje we współczesnej Japonii nadal i stosowany jest m.in. w praktyce urzędowej i dziennikarskiej.

* 645 大化 Taika
* 650 白雉 Hakuchi
* 686 朱鳥 Shucho
* 701 大宝 Taiho lub Daiho
* 704 慶雲 Keiun
* 708 和銅 Wado
* 715 霊亀 Reiki
* 717 養老 Yoro
* 724 神亀 Jinki
* 729 天平 Tenpyo
* 749 天平感宝 Tenpyo-kanpo
* 749 天平勝宝 Tenpyo-shoho
* 757 天平宝字 Tenpyo-hoji
* 765 天平神護 Tenpyo-jingo
* 767 神護景雲 Jingo-keiun
* 770 宝亀 Hoki
* 781 天応 Ten`o
* 782 延暦 Enryaku
* 806 大同 Daido
* 810 弘仁 Konin
* 824 天長 Tencho
* 834 承和 Jowa (lub Showa, Sowa)
* 848 嘉祥 Kajo lub Kasho
* 851 仁寿 Ninju
* 854 斉衡 Saiko
* 857 天安 Tennan
* 859 貞観 Jogan
* 877 元慶 Gangyo (lub Gankyo, Genkei)
* 885 仁和 Ninna lub Ninwa
* 889 寛平 Kanpyo
* 898 昌泰 Shotai
* 901 延喜 Engi
* 923 延長 Encho
* 931 承平 Johei lub Shohyo
* 938 天慶 Tengyo
* 947 天暦 Tenryaku
* 957 天徳 Tentoku
* 961 応和 Owa
* 964 康保 Koho
* 968 安和 Anna
* 970 天禄 Tenroku
* 973 天延 Ten`en
* 976 貞元 Jogen
* 978 天元 Tengen
* 983 永観 Eikan
* 985 寛和 Kanna lub Kanwa
* 987 永延 Eien
* 988 永祚 Eiso
* 990 正暦 Shoryaku (lub Joryaku, Shoreki)
* 995 長徳 Chotoku
* 999 長保 Choho
* 1004 寛弘 Kanko
* 1012 長和 Chowa
* 1017 寛仁 Kannin
* 1021 治安 Jian
* 1024 万寿 Manju
* 1028 長元 Chogen
* 1037 長暦 Choryaku
* 1040 長久 Chokyo
* 1044 寛徳 Kantoku
* 1046 永承 Eisho (lub Eijo, Yojo)
* 1053 天喜 Tengi
* 1058 康平 Kohei
* 1065 治暦 Jiryaku lub Jireki
* 1069 延久 Enkyu
* 1074 承保 Joho
* 1077 承暦 Joryaku (lub Shoryaku, Shoreki)
* 1081 永保 Eiho
* 1084 応徳 Otoku
* 1087 寛治 Kanji
* 1094 嘉保 Kaho
* 1096 永長 Eicho
* 1097 承徳 Jotoku lub Shotoku
* 1099 康和 Kowa
* 1104 長治 Choji
* 1106 嘉承 Kajo (lub Kasho, Kaso)
* 1108 天仁 Tennin
* 1110 天永 Ten`ei
* 1113 永久 Eikyu
* 1118 元永 Gen`ei
* 1120 保安 Hoan
* 1124 天治 Tenji lub Tenju
* 1126 大治 Daiji lub Taiji
* 1131 天承 Tensho lub Tenjo
* 1132 長承 Chosho lub Chojo
* 1135 保延 Hoen
* 1141 永治 Eiji
* 1142 康治 Koji
* 1144 天養 Ten`yo
* 1145 久安 Kyuan
* 1151 仁平 Ninpei lub Ninpyo
* 1154 久寿 Kyuju
* 1156 保元 Hogen
* 1159 平治 Heiji
* 1160 永暦 Eiryaku
* 1161 応保 Oho
* 1163 長寛 Chokan
* 1165 永万 Eiman
* 1166 仁安 Ninnan
* 1169 嘉応 Kao
* 1171 承安 Shoan lub Joan
* 1175 安元 Angen
* 1177 治承 Jisho lub Jijo
* 1181 養和 Yowa
* 1182 寿永 Juei
* 1184 元暦 Genryaku
* 1185 文治 Bunji
* 1190 建久 Kenkyu
* 1199 正治 Shoji
* 1201 建仁 Kennin
* 1204 元久 Genkyu
* 1206 建永 Kan`ei
* 1207 承元 Jogen
* 1211 建暦 Kenryaku
* 1213 建保 Kenpo
* 1219 承久 Jokyu
* 1222 貞応 Joo
* 1224 元仁 Gennin
* 1225 嘉禄 Karoku
* 1227 安貞 Antei
* 1229 寛喜 Kanki lub Kangi
* 1232 貞永 Joei
* 1233 天福 Tenpuku
* 1234 文暦 Bunryaku
* 1235 嘉禎 Katei
* 1238 暦仁 Ryakunin
* 1239 延応 En`o
* 1240 仁治 Ninji
* 1243 寛元 Kangen
* 1247 宝治 Hoji
* 1249 建長 Kencho
* 1256 康元 Kogen
* 1257 正嘉 Shoka
* 1259 正元 Shogen
* 1260 文応 Bun`o
* 1261 弘長 Kocho
* 1264 文永 Bun`ei
* 1275 建治 Kenji
* 1278 弘安 Koan
* 1288 正応 Shoo
* 1293 永仁 Einin
* 1299 正安 Shoan
* 1302 乾元 Kengen
* 1303 嘉元 Kagen
* 1306 徳治 Tokuji
* 1308 延慶 Enkei lub Enkyo
* 1311 応長 Ocho
* 1312 正和 Schowa
* 1317 文保 Bunpo
* 1319 元応 Gen`o
* 1321 元亨 Genkyo lub Genko
* 1324 正中 Shochu
* 1326 嘉暦 Karyaku
* 1329 元徳 Gentoku
* 1331 元弘 Genko
* 1334 建武 Kenmu

Południowy Dwór

* 1336 延元 Engen
* 1340 興国 Kokoku
* 1346 正平 Shohei
* 1370 建徳 Kentoku
* 1372 文中A Bunchu
* 1375 天授 Tenju
* 1381 弘和 Kowa
* 1384 元中 Genchu (po zjednoczeniu Genchu 9 stał się Meitoku 3)

Północny Dwór

* 1332 正慶 Shokei
* 1333 (Północny Dwór nie istniał między 1333 a 1336r.)
* 1338 暦応 Ryakuo
* 1342 康永 Koei
* 1345 貞和 Jowa
* 1350 観応 Kan`o lub Kanno
* 1352 文和 Bunna
* 1356 延文 Enbun
* 1361 康安 Koan
* 1362 貞治 Joji
* 1368 応安 Oan
* 1375 永和 Eiwa
* 1379 康暦 Koryaku
* 1381 永徳 Eitoku
* 1384 至徳 Shitoku
* 1387 嘉慶 Kakei
* 1389 康応 Koo
* 1390 明徳 Meitoku

Zjednoczenie

* 1394 応永 Oei
* 1428 正長 Shocho
* 1429 永享 Eikyo
* 1441 嘉吉 Kakitsu
* 1444 文安 Bunnan
* 1449 宝徳 Hotoku
* 1452 享徳 Kyotoku
* 1455 康正 Kosho
* 1457 長禄 Choroku
* 1460 寛正 Kansho
* 1466 文正 Bunsho
* 1467 応仁 Onin
* 1469 文明 Bunmei
* 1487 長享 Chokyo
* 1489 延徳 Entoku
* 1492 明応 Meio
* 1501 文亀 Bunki
* 1504 永正 Eisho
* 1521 大永 Daiei
* 1528 享禄 Kyoroku
* 1532 天文 Tenbun lub Tenmon
* 1555 弘治 Koji
* 1558 永禄 Eiroku
* 1570 元亀 Genki
* 1573 天正 Tensho
* 1592 文禄 Bunroku
* 1596 慶長 Keicho
* 1615 元和 Genna
* 1624 寛永 Kan`ei
* 1644 正保 Shoho
* 1648 慶安 Keian
* 1652 承応 Joo
* 1655 明暦 Meireki
* 1658 万治 Manji
* 1661 寛文 Kanbun
* 1673 延宝 Enpo
* 1681 天和 Tenna
* 1684 貞享 Jokyo lub Teikyo
* 1688 元禄 Genroku
* 1704 宝永 Hoei
* 1711 正徳 Shotoku
* 1716 享保 Kyoho
* 1736 元文 Genbun
* 1741 寛保 Kanpo
* 1744 延享 Enkyo
* 1748 寛延 Kan`en
* 1751 宝暦 Horeki
* 1764 明和 Meiwa
* 1772 安永 An`ei
* 1781 天明 Tenmei
* 1789 寛政 Kansei
* 1801 享和 Kyowa
* 1804 文化 Bunka
* 1818 文政 Bunsei
* 1830 天保 Tenpo
* 1840 弘化 Koka
* 1848 嘉永 Kaei
* 1854 安政 Ansei
* 1860 万延 Man`en
* 1861 文久 Bunkyu
* 1864 元治 Genji
* 1865 慶応 Keio
* 1868 明治 Meiji - Cesarz Meiji
* 1912 大正 Taisho - Cesarz Taisho
* 1926 昭和 Showa - Cesarz Showa
* 1989 平成 Heisei - Akihito (panujący obecnie cesarz)

Kornel Drzewiński

źródła:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ery_japońskie/
http://www.openhistory.org/jhdp/download/encyclopedia/0.3.3/ejh.txt

Share this